Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů  dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společností EVECO, s.r.o., Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, Vinohrady (dále jako „zpracovatel“).

Svůj souhlas poskytuji pro účely elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

Přístup k údajům je zabezpečen technickými prostředky tak, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s údaji.

Beru tímto na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny. Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat.